OPIS PROJEKTU

Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny (GOM), realizuje w latach 2014 – 2016 projekt współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), w ramach Programu Regionalnego EOG, pt. „INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030” (zwany dalej „Projektem”).

Projekt zakłada działania wspierające rozwój Obszaru Metropolitalnego, którego rdzeń stanowią Miasta Gdańsk, Gdynia i Sopot, zwanego dalej Obszarem Metropolitalnym (OM) poprzez opracowanie dokumentu kompleksowej i długoterminowej Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (zwanej dalej „Strategią 2030”). Dokument zostanie sporządzony przez zespół ekspertów i konsultantów zewnętrznych specjalizujących się w rozwoju regionalnym i zarządzaniu strategicznym, przy wysokim stopniu zaangażowania przedstawicieli samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców.

Obszar Metropolitalny w rozumieniu niniejszego projektu rozumiany jest jako potencjalny obszar funkcjonalny metropolii, obejmujący terytoria jednostek samorządu terytorialnego (JST) należące do Stowarzyszenia GOM, jak również gminy nienależące do Stowarzyszenia, ale leżące w powiatach ziemskich wchodzących w skład Stowarzyszenia, a także znajdujące się w rdzeniu OM miasto Gdynia. Szczegółowa lista samorządów objętych analizą w niniejszym Projekcie znajduje się w zakładce Zakres przestrzenny projektu.

Strategia zawierać będzie diagnozę OM w kluczowych obszarach społeczno-gospodarczych, wizję rozwoju OM do 2030 roku wraz ze spójnym zestawem powiązanych ze sobą działań służących długotrwałej poprawie warunków rozwoju i integracji OM oraz koncepcję przestrzennego zagospodarowania OM do roku 2030.

Realizacja projektu będzie powiązana z realizacją innego strategicznego projektu finansowanego w ramach Programu EOG przez część samorządów OM, pn. „Norda – Północny Biegun Wzrostu”.

"Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych"

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest dokonanie wieloaspektowej analizy zasięgu i oddziaływania OM, identyfikacja jego głównych szans i wyzwań rozwojowych, jak również identyfikacja sfer docelowej współpracy metropolitalnej, a następnie ustalenie sposobu i zakresu prowadzenia współpracy metropolitalnej w każdej ze zidentyfikowanych sfer. Równorzędnym celem Projektu jest wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy JST, kluczowymi partnerami społeczno–gospodarczymi oraz mieszkańcami OM. Metoda realizacji Projektu oparta na wspólnej identyfikacji celów i wyzwań OM, zakładająca angażowanie maksymalnej liczby interesariuszy w podejmowanie kluczowych decyzji odnośnie zapisów Strategii 2030 ma na celu optymalizację szans wdrożenia w życie jej zapisów i zapewnienie jej trwałości.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

1. Opracowanie kompleksowej diagnozy sytuacji społeczno–gospodarczej OM;

2. Identyfikację celów i przedsięwzięć rozwojowych wspólnych dla OM;

3. Opracowanie planu wdrażania Strategii 2030 w formie polityk rozwojowych;

4. Opracowanie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania OM do 2030 roku (zwanej dalej „KPZGOM 2030”);

5. Wzmocnienie kompetencji przedstawicieli poszczególnych JST OM w zakresie wdrażania przedsięwzięć wynikających z uzgodnionych dokumentów strategicznych i planistycznych poprzez przeprowadzenie szkoleń, opracowanie podręczników i zapewnienie wsparcia w formie doradztwa;

Interesariuszami zamówienia są członkowie Partnerstwa złożonego z JST współpracujących ze sobą w ramach organizacji metropolitalnych w województwie pomorskim oraz partnerów społeczno-gospodarczych z obszaru metropolitalnego (zwanego dalej „Partnerstwem”). Przedstawiciele Partnerów (zwani dalej „Partnerami”) są członkami Komitetu Sterującego Projektu. Dwie główne organizacje współpracy metropolitalnej w województwie pomorskim to Stowarzyszenie GOM oraz Forum “NORDA”. Samorządy należące do obydwu organizacji są równocześnie członkami i obserwatorami Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Obszarze Metropolitalnym. Związek ZIT powołano do życia 14 lutego 2014 r. w Gdańsku na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji ZIT w OM, którego treść dostępna jest na stronie internetowej:

www.metropoliagdansk.pl/upload/files/porozumienie_ZIT.pdf.

Partnerzy społeczno-gospodarczy są w Projekcie reprezentantami poszczególnych grup społecznych i zawodowych OM. Członkami Partnerstwa są następujące organizacje pozarządowe: Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, Fundacja INTERIZON (działająca na rzez INTERIZON Pomorskiego Klastra ICT), Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Stowarzyszenie Dobra Edukacja, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. gdański, Gdańska Organizacja Turystyczna, Instytut Kultury Miejskiej; uczelnie wyższe: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański; organizacje pracodawców: „Pracodawcy Pomorza”, Gdański Klub Biznesu; przedsiębiorstwa i kluczowe porty: InnoBaltica, Energa S.A., Fido Intelligence, Flextronics, Grupa Lotos, C, Allcon Investment, Torus, Port Lotniczy Gdańsk Rębiechowo im. Lecha Wałęsy, Zarząd Morskiego Portu w Gdańsku, a także samorząd województwa pomorskiego oraz wojewoda pomorski.

Liderem Partnerstwa jest Stowarzyszenie „Gdański Obszar Metropolitalny”.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

Realizacja zamówienia podzielona będzie na następujące etapy:

Etap I: Opracowanie dokumentu Diagnozy

Zadanie 1.1 – Wykonanie diagnozy społeczno-gospodarczej OM

Zadanie 1.2 – Konsultacje założeń diagnozy w ramach warsztatów z udziałem Partnerów (konsultacje wewnętrzne)

Zadanie 1.3 – Konsultacje społeczne projektu diagnozy w ramach spotkań konsultacyjnych (konsultacje publiczne) oraz konsultacji internetowych

Etap II: Opracowanie dokumentu Strategii 2030;

Zadanie 2.1 – Wykonanie dokumentu Strategii 2030

Zadanie 2.2 – Konsultacje projektu Strategii 2030 w ramach warsztatów z udziałem Partnerów (konsultacje wewnętrzne) oraz konsultacji internetowych

Etap III: Szkolenia, podręczniki i doradztwo dla JST OM;

Zadanie 3.1 – Przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli JST OM

Zadanie 3.2 – Wykonanie 3 podręczników

Zadanie 3.3 – Zapewnienie wsparcia w formie doradztwa dla partnerstw w ramach OM

Etap IV: Opracowanie koncepcji przestrzennego zagospodarowania OM do roku 2030

Zadanie 4.1 – Opracowanie KPZGOM 2030 wraz z oceną oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Zadanie 4.2 – Konsultacje społeczne projektu KPZGOM 2030 w ramach spotkań konsultacyjnych (konsultacje wewnętrzne) oraz konsultacji internetowych.

ZAKRES PRZESTRZENNY PROJEKTU

Zakres przestrzenny Strategii 2030 powinien obejmować następujące JST OM, przy czym poniższa lista może ulec nieznacznej zmianie:

1. Gmina Cedry Wielkie

2. Gmina Cewice

3. Gmina Chmielno

4. Gmina Choczewo

5. Gmina Miasta Gdańska

6. Gmina Miasta Gdyni

7. Powiat Gdański

8. Gmina Miejska Gniew

9. Gmina Gniewino

10. Gmina Miejska Hel

11. Gmina Jastarnia

12. Powiat Kartuski

13. Gmina Kartuzy

14. Gmina Kolbudy

15. Gmina Kosakowo

16. Gmina Krokowa

17. Gmina Krynica Morska

18. Powiat Lęborski

19. Gmina Miejska Lębork

20. Gmina Lichnowy

21. Gmina Linia

22. Gmina Liniewo

23. Gmina Luzino

24. Gmina Miejska Łeba

25. Gmina Łęczyce

26. Powiat Malborski

27. Gmina Miejska Malbork

28. Powiat Nowodworski

29. Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański

30. Miasto i Gmina Nowy Staw

31. Gmina Ostaszewo

32. Gmina Pelplin

33. Gmina Miejska Pruszcz Gdański

34. Gmina Pruszcz Gdański

35. Gmina Przodkowo

36. Gmina Przywidz

37. Gmina Pszczółki 38. Powiat Pucki

39. Gmina Puck

40. Gmina Miejska Puck

41. Gmina Miejska Reda

42. Gmina Miejska Rumia

43. Gmina Sierakowice

44. Gmina Somonino

45. Gmina Miasta Sopotu

46. Gmina Stegna

47. Gmina Stężyca

48. Gmina Suchy Dąb

49. Gmina Subkowy

50. Gmina Sulęczyno

51. Gmina Szemud

52. Gmina Sztutowo

53. Powiat Tczewski

54. Gmina Miejska Tczew

55. Gmina Tczew

56. Gmina Trąbki Wielkie

57. Powiat Wejherowski

58. Gmina Wejherowo

59. Gmina Miejska Wejherowo

60. Gmina Miejska Władysławowo

61. Gmina Żukowo

62. Powiat Gdański

63. Powiat Kartuski

64. Powiat Lęborski

65. Powiat Malborski

66. Powiat Nowodworski

67. Powiat Pucki

68. Powiat Tczewski

69. Powiat Wejherowski

PARTNERZY PROJEKTU

Partnerami, którzy uczestniczą w tworzeniu Strategii Rozwoju Metropolii 2030, są organy administracji publicznej, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe działające na obszarze GOM. Są to podmioty, które przystępując do wspólnej realizacji projektu, podpisały umowę partnerstwa.

Jako cele projektu wskazane zostały między innymi: wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy JST, kluczowymi partnerami społeczno-gospodarczymi oraz mieszkańcami OM, a także

daleko idące uspołecznienie procesu analitycznego i budowy Strategii poprzez prowadzenie konsultacji wewnętrznych i konsultacji społecznych. Realizacja tych założeń jest możliwa wyłącznie poprzez zaangażowanie możliwie szerokiego spectrum podmiotów na każdym etapie tworzenia Strategii.

Partnerzy projektu zostali zaproszeni do wzięcia udziału w pierwszym cyklu konsultacji wewnętrznych - spotkań warsztatowych trwających od 26 czerwca do 4 lipca br., w trakcie których omówionych zostało 10 obszarów Diagnozy OM. Partnerzy mają możliwość zgłaszania uwag odnoszących się do konkretnych problemów poruszanych w poszczególnych diagnozach, jak również nadsyłania materiałów i dokumentów strategicznych, które ich zdaniem mogą się okazać przydatne przy tworzeniu Diagnozy OM, a także później - na kolejnych etapach realizacji projektu.

Uspołecznienie procesu tworzenia Strategii z jednej strony daje Partnerom możliwość realnego oddziaływania na jej ostateczny kształt, z drugiej natomiast - stanowi istotny punkt odniesienia dla podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektu.

Partnerzy projektu:

Allcon Investment sp. z.o.o., Fido Intelligence Sp. z o.o, Flextronics sp. z o. o., Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Gdańska Organizacja Turystyczna, Gdański Klub Biznesu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Grupa Kapitałowa LOTOS, InnoBaltica sp. z o.o., Instytut Kultury Miejskiej, Interizon - Pomorski Klaster ICT, Marszałek Województwa Pomorskiego, Olivia Business Centre, Politechnika Gdańska, Port Lotniczy Gdańsk, Pracodawcy Pomorza, Stowarzyszenie Dobra Edukacja, Torus Sp. z o.o. Sp. k., Uniwersytet Gdański, Wojewoda Pomorski, Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku SA, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

POZOSTALI PARTNERZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

Grupa podmiotów, które włączyły się do wspólnego tworzenia Strategii Rozwoju Metropolii 2030 nie ogranicza się tylko i wyłącznie do partnerów, którzy podjęli współpracę z GOM oraz wykonawcami projektu już od samego początku jego realizacji. Prace związane z opracowaniem Diagnozy OM oraz Strategii są otwarte również dla innych podmiotów społeczno-gospodarczych, które swoją wiedzą, doświadczeniem, zapleczem merytorycznym i naukowym będą mogły wesprzeć prace projektowe. Są to zarówno podmioty z sektora administracji publicznej, jak również przedsiębiorcy, jednostki badawcze oraz organizacje pozarządowe.

Zaangażowanie partnetów społecznych polega na uczestnictwie w konsultacjach organizowanych na różnych etapach projektu, przesyłaniu odpowiednich materiałów, zgłaszaniu uwag do przygotowanych już dokumentów i efektów prac. Rzeczywiste wykorzystanie potencjału podmiotów społeczno-gospodarczych i wyspecjalizowanej wiedzy ma umożliwić trafne zdiagnozowanie najważniejszych szans rozwojowych i wyzwań, jakie pojawią się przed OM w perspektywie roku 2030.

Pozostali partnerzy społeczno-gospodarczy:

Agencja Rozwoju Gdyni, Agencja Rozwoju Pomorza, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Grupa Energa, Instytut Metropolitalny, InvestGDA, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

"Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych"